Начало


ИММИ АД е публично акционерно дружество, регистрирано в гр. София, България през 1993 г. по фирмено дело N 11850, вписано в Регистъра на търговските дружества под N 460, том 9, стр. 110. Дружеството е с едностепенна система на управление. Седалището на дружеството е в гр. София, България. На 05.11.2002 год. Агенцията по приватизация проведе търг за продажба на 63 % от капитала на дружеството. Раздържавената част и промяната в собствеността е регистрирана в Централен депозитар АД София.

Immi AD 2019 – All rights reserved